FacultiesWu-Yen Chuang
Researcher (TIMS)
Associate Professor (Department of Mathematics, National Taiwan University)
wychuang@ntu.edu.tw


Chin-Lung Wang
Executive Member (TIMS)
Professor (Department of Mathematics, National Taiwan University)
dragon@math.ntu.edu.tw


Jeng-Daw Yu
Director (TIMS)
Professor (Department of Mathematics, National Taiwan University)
jdyu@ntu.edu.tw